مطالعات امکان سنجی

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاههای بادی (FS)

  • پتانسیل سنجی باد منطقه و مدلسازی نیروگاه بادی
  • محاسبه انرژی قابل استحصال نیروگاه بادی
  • محاسبات و تحلیلهای فنی، مالی و اقتصادی پروژه های نیروگاه بادی
Home
Blog