پروژه

ساخت و نصب 143 دستگاه توربین، 90 مگاوات در سایت بادی منجیل، هرزویل و سیاهپوش
ساخت و نصب 43 دستگاه توربین 660 کیلوواتی، 28/4 مگاوات در سایت بادی بینالود
ساخت و نصب 10 دستگاه توربین 660 کیلوواتی، 6/6 مگاوات در تبریز، اردبیل، نیر، سراب، شیراز، اصفهان، ماهشهر، زابل
ساخت و نصب 4 دستگاه توربین 660 کیلوواتی، 2/64 مگاوات درسایت بادی پوشکین پاس
ساخت و نصب 2 دستگاه توربین 710 کیلوواتی، 1/42 مگاوات در سایت بادی خواف
ساخت و نصب 3 دستگاه توربین 660 کیلوواتی، 1/98 مگاوات در سایت بادی خواف
تعمیرات اساسی 45 دستگاه توربین بادی 660 کیلو واتی
تعمیرات اساسی 20 دستگاه توربین بادی 660 کیلو واتی

پروژه های در حال اجرا

  • ساخت و نصب 34 دستگاه توربین بادی، 22/44 مگاوات
  • ساخت و نصب 2 دستگاه توربین 710 کیلوواتی، 1/42 مگاوات در سایت بادی خواف
  • ساخت و نصب 1 دستگاه توربین 660 کیلوواتی در سایت بادی خواف
  • تعمیرات اساسی و سرویس 4 دستگاه توربین 660 کیلوواتی در سایت پوشکین پاس ارمنستان
  • تعمیرات اساسی و سرویس 18 + 23 دستگاه توربین 660 کیلوواتی در سایت منجیل و بینالود
Home
Blog