محصولات انرژی خورشیدی

شرکت Jolywood چین با همکاری شرکت Dasan Energy کره جنوبی از تأمین کنندگان معتبر تجهیزات در عرصة نیروگاه های خورشیدی می باشد. شرکت صبانیرو به عنوان نمایندة رسمی این شرکت آمادگی دارد با کلیة سرمایه گذاران و متقاضیان نیروگاه خورشیدی در کشور مذاکره و تحت سوپروایزری شرکت سازنده کلیة خدمات تأمین تجهیزات و اجرای پروژه های نیروگاه خورشیدی را انجام دهد.

کاتالوگ محصول

Home
Blog