اهم پروژه های انجام شده : نیروگاه منجیل ( 143 دستگاه توربین kW 660 سایت بادی منجیل معادل MW90) نیروگاه بینالود (43 دستگاه توربین kW 660 و 710 سایت بادی بینالود معادل MW 28/4 )  اهم پروژه های انجام شده : برق منطقه ای آذربایجان ( 6 دستگاه توربینkW 660 تبریز، اردبیل، نیر، سراب معادل MW 3/96 ) برق منطقه ای فارس ( 1 دستگاه توربین kW 660 شیراز)  اهم پروژه های انجام شده : برق منطقه ای اصفهان (1 دستگاه توربین kW 660 اصفهان ) برق منطقه ای خوزستان ( 1 دستگاه توربین kW 660 ماهشهر ) برق منطقه ای سیستان (1 دستگاه توربین kW 660 زابل )  اهم پروژه های انجام شده درخارج از کشور: ارمنستان ( 4 دستگاه توربینkW 660 سایت پوشکین پاس معادل MW 2/64 )
اهم پروژه های انجام شده : نیروگاه منجیل ( 143 دستگاه توربین kW 660 سایت بادی منجیل معادل MW90) نیروگاه بینالود (43 دستگاه توربین kW 660 و 710 سایت بادی بینالود معادل MW 28/4 )  اهم پروژه های انجام شده : برق منطقه ای آذربایجان ( 6 دستگاه توربینkW 660 تبریز، اردبیل، نیر، سراب معادل MW 3/96 ) برق منطقه ای فارس ( 1 دستگاه توربین kW 660 شیراز)  اهم پروژه های انجام شده : برق منطقه ای اصفهان (1 دستگاه توربین kW 660 اصفهان ) برق منطقه ای خوزستان ( 1 دستگاه توربین kW 660 ماهشهر ) برق منطقه ای سیستان (1 دستگاه توربین kW 660 زابل )  اهم پروژه های انجام شده درخارج از کشور: ارمنستان ( 4 دستگاه توربینkW 660 سایت پوشکین پاس معادل MW 2/64 )

مشتریان